českyenglishpolski

Školení řidičů 2021

Vítejte na školení řidičů referentských vozidel, zjednodušeně řečeno, zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a organizování dopravy zaměstnavatele.

  • Klasické školení nelze plnohodnotně ničím nahradit, ale v této epidemiologicky složité době volíme tuto formu školení.
  • Všechna školení se musí provádět prokazatelně, proto nejprve vyplňte protokol školení, který naleznete zde.
  • Prostudujte důkladně Směrnici OCHM(zde) - provoz služebních vozidel a používání vozidel v pracovněprávním vztahu
  • Přehrajte si školící video zde.
  • V případě, že jste v plném rozsahu celému školení porozuměl(a),podepište školící protokol
  • Pro případné dotazy můžete kontaktovat certifikovaného lektora na telefonu 777 633 623 , nebo emailem na bozpfousek@bozpfousek.cz

 

 


 

 

Školení pracovníků z BOZP a PO + ODPOVĚDNOST Vedoucích pracovníků

Vedoucí zaměstnanci (povinnost)

Vedoucí zaměstnanci by měli při školení seznámit školené pracovníky s právy a povinnostmi zaměstnanců, organizací práce a pracovními postupy, výrobními a pracovními prostředky a zařízeními, prevencí rizik, bezpečnostním značením, osobními ochrannými pracovními prostředky, pracovně lékařskou službou, pracovními úrazy a nemocemi z povolání, zásadami pro obsluhu el. zařízení, ruční manipulací s břemeny, ručním nářadím, riziky při používání elektromechanického nářadí, dále tu pak najdete tísňová telefonní čísla a zásady první pomoci.

Z provedeného školení by měl vždy vzniknout písemný doklad – protokol školení!

Protokol ke školení pracovníků z BOZP a PO naleznete ZDE.

Školící příručku ke školení BOZP a PO naleznete ZDE.

 

ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI Vedoucích pracovníků

ZAMĚSTNAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT BOZP PRO ZAMĚSTNANCE

Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci všem svým zaměstnancům je základní povinností každého zaměstnavatele. BOZP je zaměstnavatel povinen zajistit svým zaměstnancům s přihlédnutím na rizika možného ohrožení, která se vztahují přímo k výkonu konkrétní práce. Přesnou specifikaci naleznete v § 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

Resumé: Z toho vyplývá, že za bezpečnost práce odpovídá zaměstnavatel.

VEDOUCÍ ZAMĚSTNANEC PŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA BOZP

§ 101 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce§ 101 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce ale říká, že dle odstavce 1 ZP je péče o BOZP uložena zaměstnavateli nebo zvláštními právními předpisy a že je nedílnou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců v rozsahu pracovních míst, na kterém působí.

Resumé: Z toho vyplývá, že odpovědnost za bezpečnost práce přebírá na svém pracovišti nebo pracovním úseku, vedoucí zaměstnanec, který má dle § 302 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce povinnost vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Vedoucí zaměstnanec je odpovědný také za vlastní zajištění požadavků na BOZP na konkrétním pracovišti a to i v případě, že je ve firmě zajištěna odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (OZO), která není výkonným orgánem pro plnění úkolů bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích. Ani nezáleží na tom, zda je OZO přímím zaměstnancem podniku nebo externím dodavatelem služeb.

Občas se stane, že vedoucí zaměstnanec vznese námitku, že OZO má oproti němu lepší znalosti k zajištění BOZP, a že z tohoto důvodu odpovědnost odmítá. Bohužel tomu tak ale není a vedoucí zaměstnanec odpovědnost odmítnou nemůže, protože § 106 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce říká, že: “Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.”

Resumé: Z toho vyplývá, že vedoucí zaměstnanec musí mít základní znalosti, které se týkají povinností a požadavků na zajištění BOZP. K tomuto účelu slouží školení BOZP vedoucích zaměstnanců, které by mělo být zaměřeno na konkrétní pracovní činnost, tzn., že obecné školení musí být doplněno také o profesní doplňky. Pokud je ve firmě i OZO, může ji vedoucí zaměstnanec využít jako odborného poradce v otázkách BOZP, které jsou nad rámec jeho základních povinností.

Mohlo by vás zajímat: Rozdíly ve školení BOZP pro řadové a vedoucí zaměstnance

 

„JE-LI VEDOUCÍ ZAMĚSTNANEC ODPOVĚDNÝ ZA ZAJIŠTĚNÍ BOZP NA SVÉM ÚSEKU, MÁ ZÁROVEŇ PRÁVO ROZHODOVAT O ZPŮSOBU ŘÍZENÍ BOZP NA PRACOVIŠTI, KTERÉ VEDE.“

Do jeho pravomocí týkajících se BOZP nesmí zasahovat ani OZO. Ta mu nemůže nařídit jakákoliv opatření. Může jen upozornit na to, že je dané opatření stanoveno právním předpisem, může mu poradit nebo doporučit, jak by měl správně postupovat, ale nařídit mu to nemůže.

Při práci z domova, tzv. home office, je vedoucí zaměstnanec též odpovědný za zajištění BOZP svého podřízeného.