Povinnosti BOZP a PO

Vzhledem ke skutečnosti, že v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, školení a dalších povinností panuje mnoho mýtů a nejasnosti, doporučuji si prohlédnout níže uvedené odkazy na portál VÚBP, kde je vše velice dobře vysvětleno.

 


 

Základní právní předpisy, které zaměstnavateli povinnosti v oblasti BOZP ukládají:

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále ZP)

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (§ 31, odst. 21)

Povinnosti bezpečnosti práce naleznete například zde:

http://www.bozpinfo.cz/msp-osvc/abeceda-podnikatele/podnikam_se_zamestnanci_nzp.html

http://www.bozpinfo.cz/rady/nejcastejsi_dotazy/zacinam-podnikat_nzp070101.html

 


 

Právní předpisy, které zaměstnavateli danou povinnost ukládají:

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (ZoPO)

Vyhláška č. 246/2001 Sb., stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

Vyhláška 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Povinnosti požární ochrany naleznete například zde:

 

http://www.hzscr.cz/clanek/dotazy-k-zaclenovani-cinnosti-podle-miry-pozarniho-nebezpeci.aspx